Co to jest Program Zniesienia obowiązku wizowego?

Visa Waiver Program, w skrócie VWP, to program bezwizowego wjazdu do USA, który został stworzony przez Kongres USA w 1986 roku. ESTA jest częścią tego programu. Poniżej znajdują się wszystkie ważne informacje na temat tej umowy.

ESTA

Oficjalne zezwolenie na podróż do USA!

Definicja i cel programu bezwizowego

Visa Waiver Program to partnerstwo, które umożliwia obywatelom krajów uczestniczących w programie podróżowanie bez wiz do wszystkich 50 stanów USA, a także do Guamu, Portoryko i amerykańskich Wysp Dziewiczych.

Celem jest poprawa stosunków zagranicznych USA oraz ułatwienie większej liczbie turystów krótkoterminowych i osób podróżujących służbowo wjazdu do Stanów Zjednoczonych bez wizy na okres do 90 dni. W zamian za to kraje partnerskie uczestniczące w programie bezwizowym powinny również zezwolić obywatelom Stanów Zjednoczonych na wjazd do kraju bez wizy na porównywalnych warunkach.

Program VWP został ustanowiony na mocy ustawy o reformie i kontroli imigracyjnej z 1986 roku i jest zarządzany przez Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego USA we współpracy z Departamentem Stanu USA. Pierwotnie program ten miał być realizowany tylko przez 3 lata. W międzyczasie jednak istnieje od ponad 30 lat. Ustawa o Stałym Programie Bezwizowym ostatecznie zakotwiczyła VWP jako stałą umowę prawną w październiku 2000 roku.

 

W związku z tym, od momentu wprowadzenia, program bezwizowy rozwinął się w kompleksowe partnerstwo w zakresie bezpieczeństwa, które jest zobowiązane do przestrzegania surowych i dość szczegółowych standardów bezpieczeństwa. Ma to na celu zapewnienie ochrony Amerykanom. Żaden inny program nie pozwala więc rządowi Stanów Zjednoczonych na przeprowadzenie tak kompleksowej i spójnej oceny zagranicznych standardów bezpieczeństwa.

Od 2009 r. do podróżowania bezwizowego do USA wymagane jest ważne pozwolenie ESTA w ramach programu Visa Waiver Program.

Aby móc podróżować w ramach programu VWP, należy posiadać ważny ESTA.

 

Wniosek ESTA umożliwia Departamentowi Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych wcześniejsze sprawdzenie każdego wnioskodawcy w Internecie pod kątem potencjalnych zagrożeń terrorystycznych i upewnienie się, że wnioskodawca nie znajduje się na przykład na liście "zakazanych lotów". Sprawdza się, czy wnioskodawca ubiegający się o ESTA nie stanowi zagrożenia dla dobrobytu, bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych.

Korzyści ekonomiczne wynikające z programu bezwizowego

Program bezwizowy jest ekonomicznym wzbogaceniem dla USA i wszystkich uczestniczących w nim krajów partnerskich, ponieważ upraszcza i promuje podróże wakacyjne i służbowe.

Podróżni jako korzyści ekonomiczne wynikające z programu VWP

Turyści VWP wydają rocznie ponad 84 mld dolarów na towary i usługi w USA. Podróżujący w ramach programu VWP zapewniają USA około 231 milionów dolarów dziennych dochodów.

Wymogi dotyczące uczestnictwa w programie bezwizowym

Aby kwalifikować się do programu bezwizowego, dany kraj musi spełniać kilka kryteriów. Celem jest zapewnienie, że nie istnieje żadne lub nieznaczne zagrożenie dla interesów narodowych USA.

Muszą być spełnione m.in. następujące warunki:

 • - Stabilność polityczna i gospodarcza
 • - Ustanowione przepisy dotyczące egzekwowania prawa, walki z terroryzmem i zarządzania granicami
 • - Zgoda na wymianę danych istotnych dla bezpieczeństwa ze Stanami Zjednoczonymi
 • - Surowe warunki bezpieczeństwa paszportów
 • - Wydawanie paszportów biometrycznych
 • - Mała liczba przypadków oszustw paszportowych
 • - Efektywny system śledzenia zagubionych lub skradzionych paszportów
 • - Niski wskaźnik odmowy wydania wizy B do USA (mniej niż 3%)

Nie ma gwarancji uczestnictwa w programie bezwizowym. Stany Zjednoczone zastrzegają sobie prawo do wyłączenia państw z programu VWP, nawet jeśli spełniają one stawiane im wymagania

Wyłączenie z programu bezwizowego

Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych, wspólnie z Departamentem Stanu USA, dokonuje co najmniej raz na dwa lata przeglądu stabilności politycznej i gospodarczej oraz bezpieczeństwa wszystkich krajów uczestniczących w programie bezwizowym.

Jeżeli zostanie stwierdzone, że dany kraj nie spełnia już wymaganych standardów bezpieczeństwa, może on zostać następnie wyłączony z programu bezwizowego.

W lutym 2002 r. dotknęło to Argentynę z powodu krajowego kryzysu gospodarczego. Obawiano się, że destabilizacja finansowa może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa USA.

Zarówno Argentyna, jak i Urugwaj zostały usunięte z programu bezwizowego na początku XXI wieku.

Jednakże wyłączenia mogą mieć charakter tymczasowy. W związku z tym istnieje duża szansa, że w przyszłości oba narody zostaną ponownie dopuszczone do ruchu bezwizowego.

Ewentualne przyszłe kraje objęte programem VWP

Chorwacja jest najmłodszym członkiem Visa Waiver Program i została oficjalnie przyjęta w 2022 roku. Obecnie spekuluje się, że następujące kraje również zostaną włączone lub ponownie włączone do Visa Waiver Program:

 • Argentyna
 • Brazylia
 • Bułgaria
 • Izrael
 • Rumunia
 • Turcja
 • Urugwaj
 • Cypr

Ustawa o poprawie i zapobieganiu terroryzmowi (Improvement and Terrorist Prevention Act)

Od czasu ataków terrorystycznych z 11 września 2001 r. Program Znoszenia Wiz był wielokrotnie krytykowany. Skuteczność i ochrona bezpieczeństwa narodowego była kwestionowana nie tylko przez Kongres USA, ale także przez administrację i społeczeństwo. Obawiano się, że terroryści i inne potencjalnie niebezpieczne osoby mogą nadużywać ruchu bezwizowego dla własnych celów.

W odpowiedzi na to, w 2015 r. przyjęto ustawę w sprawie usprawnienia programu bezwizowego i zapobiegania podróżom terrorystycznym, aby lepiej reagować na nowe źródła ryzyka. Ustawa ta wyłącza niektóre kategorie osób z ruchu bezwizowego, mimo że są one obywatelami państwa uczestniczącego w programie.

Osoby, których to dotyczy, muszą koniecznie ubiegać się o wizę amerykańską:

 • obywatele państwa uczestniczącego, którzy w dniu 1 marca 2011 r. lub po tej dacie udali się do Korei Północnej, Iranu, Iraku, Libii, Somalii, Sudanu, Syrii lub Jemenu
  lub
 • Obywatele kraju partnerskiego programu VWP, którzy są również obywatelami Korei Północnej, Iranu, Iraku, Sudanu lub Syrii.

Dodatkowo władze USA ostrzegają, że podróżni, którzy byli na Kubie po 12 stycznia 2021 roku, również są wykluczeni z programu Visa Waiver.

Nieliczne pobyty o charakterze dyplomatycznym, dziennikarskim i wojskowym są wykluczone.

Złożyć wniosek o ESTA